معرفی رشته معماری

معرفی رشته معماری

رشته معماری، هنر ساماندهی است که به فضای زندگی بشر متناسب با ارزش ها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فنی جامعه و متوازن با طبیعت نقش شکل دهی را برعهده دارد. معماری در هر

اپ.قبولی   معرفی رشته‌ها
مشاهده بیشتر