فرصت

حرف‌های خودمانی، سر فرصت

هیچوقت “سر فرصت” چیزها فرا نمی رسد. یک بار برگرد به کارهایی که تا الان کرده ای و چیزهایی که تا الان به دست آورده ای، ببین کی بوده؟ اگر کتاب یا رمانی را تا

مشاهده بیشتر