غول هندسه

هندسه ی پایه، نه غول ترسناک!!

رفع سوءتفاهم بیشتر داوطلبان به خاطر حساسیتی که به این درس دارند از آن هراس دارند. در واقع ذهنیت منفی که نمی توانند به این پرسش ها پاسخ دهند سبب این عامل شده است. راه

مشاهده بیشتر