سنتی ایرانی

انتخاب موسیقی و اثرات آن در درس خواندن

برای انتخاب موسیقی در مواقع مطالعه، موسیقی متن فیلم، موسیقی کلاسیک، برای بسیاری آرامبخش است و به نوعی حواسشان را جمع می‌کند. این موضوع در مورد همه  صادق نیست. عملکرد ذهنی هر کسی با دیگری

مشاهده بیشتر