ساختار قامتی

ستون مهره ها در دانش آموزان چه می گوید؟

از جمله عوامل اختلال در رشد استخوانی کودکان، کمبود ویتامین ها وکلسیم است. بعضی از ویتامین‌ها مثل ویتامین  ‌DوA تاثیر تعیین کننده‌ای بر فرم استخوانی بدن دانش آموزان می‌گذارد. از دیگر عوامل کمبود فسفر است،کمبود

مشاهده بیشتر