حضور ذهن

افزایش تمرکز در کلاس درس

تمرکز سر کلاس درس برفراگیری تاثیر مستقیم دارد. به دفعات برایمان پیش آمده که در خلال مرور موضوع درسی انگار که اولین بار است به این مطالب بر میخوریم ،در حالی که این درس، دقیقا

مشاهده بیشتر