تکالیف

والدینی ایده آل برای فرزندان خود باشیم

اگر می‌خواهید پدر و مادری ایده‌آل برای فرزندان خود باشید پیشنهادهای زیر را در نظر بگیرید. بگذارید فرزندتان شما را در حال مطالعه ببیند _اگر دوست دارید فرزندانی اهل مطالعه داشته باشید، از خودتان شروع

مشاهده بیشتر