بی‌انگیزگی

بی انگیزگی ، بی نظمی و …. از دلایل تاخیر در کارها

  برای فردی که کنکور در پیش دارد و شاید بهتر است بگوییم برای هر کسی، عادت عقب انداختن کارها بسیار مضر و منفی است. این اعتقاد وجود دارد که ریشه یابی مشکل تا حد

مشاهده بیشتر