بابک

ماجراهای مهتاب

به ما گفتند بعد از بابک نوبت مهتاب است. ما تا اسم مهتاب را شنیدیم، خیلی احساس وظیفه کردیم یک قرار کاری بگذاریم و ببینیم با قبولی آشنا هست یا نه. سر همین هم شد

اپ.قبولی   حرف‌های خودمانی
مشاهده بیشتر

ماجراهای بابک

بابک را ول کنید همین می شود. تازه ما خیلی هم ولش نکردیم. یعنی منظور این است که اصلا کاری باهاش نداشتیم، فقط یک کلمه گفتیم این نرم افزار قبولی را (تا فیلتر نشده) نصب

اپ.قبولی   حرف‌های خودمانی
مشاهده بیشتر