ارزیابی

پیشرفت خود را ارزیابی کنید

یکی از روشهای موفق شدن در کنکور، ارزیابی میزان پیشرفت است که با مشخص کردن شاخصهای ارزیابی برای فردی که کنکور پیش رو دارد بسیارحائز اهمیت می‌گردد. این روش یکی ازروشهای افزایش بهره‌وری و یادگیری

مشاهده بیشتر