مرور کلی

اصول پایه ای مرور درس ها

اصول پایه ای مرور درس ها : بیشتر مطالب خوانده شده پس از مطالعه از یاد می رود حدود 70 دردصد!!  این یک امر طبیعی است و مرور مطالب پس از خواندن یک مطلب امری […]

علی قدیانی   مشاوره . مقالات آموزشی
DETAIL