اپلیکیشن قبولی

آموزش و تحصیل در عصر نوین

گرچه در قرن 21 هستیم ولی متاسفانه هنوز کنکوری های ایران با استفاده از ابزارهای عقب افتاده ، غیر هوشمند ، کاغذی ، غیر کارآمد و گران خود را برای این رویداد بزرگ و سرنوشت […]

علی قدیانی   مقالات آموزشی
DETAIL